Perkuliahan ini akan memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang hukum perbankan syariah dan sumber-sumber dalam mengurai bagaimana perbankan dalam hukum islam dan memahami secara komprehensif dalam melihat persoalan-persoalan ditengah masyarakat dalam bermuamalah (berintegraksi dengan bank). Dengan mempertimbangkan tujuan praktis dari mata kuliah ini, maka perkuliahan akan dirancang sedemikian rupa sehingga mempersiapkan mahasiswa dengan skill yang diperlukan dalam mengembangkan hukum perbankan syariah.

Perkuliahan ini akan memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang hukum perbankan syariah dan sumber-sumber dalam mengurai bagaimana perbankan dalam hukum islam dan memahami secara komprehensif dalam melihat persoalan-persoalan ditengah masyarakat dalam bermuamalah (berintegraksi dengan bank). Dengan mempertimbangkan tujuan praktis dari mata kuliah ini, maka perkuliahan akan dirancang sedemikian rupa sehingga mempersiapkan mahasiswa dengan skill yang diperlukan dalam mengembangkan hukum perbankan syariah.

Matakuliah ini membelajarkan tentang Kepaniteraan dan Kejurusitaan, meliputi Kekuasaan Kehakiman dan Badan Peradilan, Kedudukan dan Fungsi Panitera, Tugas Panitera dan Syarat – Syarat Panitera serta Susunan Organisasi Kepaniteraan, Administrasi Peradilan sebagai Fungsi Pengawasan, Kepaniteraan dan Kesekretariatan, Prosedur Penyelenggaraan Administrasi Perkara, Register Perkara dan Keuangan Perkara, Pelaporan Perkara dan Kearsipan Perkara, Pengertian dan Kedudukan Jurusita, Tugas dan Wewenang serta Tanggungjawab Jurusita, Pemanggilan, Macam – Macam Sita, Eksekusi atau Pelaksanaan Putusan Hakim. Oleh sebab itu, mata kuliah ini akan menekankan pada pemahaman terhadap cara atau prosedur penyelenggaraan administrasi perkara secara objektif, rasional dan kritis